Worldwide
บราห์มา กุมารี ประเทศไทย

บราห์มา กุมารี ประเทศไทย

บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก ตระหนักถึงคุณค่าความดีงามดั้งเดิมของมนุษย์ทุกคน เพื่อช่วยให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาพละกำลังภายใน และเรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเองอย่างลึกล้ำซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณ เป็นการเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ได้อย่างจริงแท้ผ่านหลักสูตรสมาธิแบบราชาโยคะ

ทุกศูนย์ทั่วโลกของบราห์มา กุมารี รวมทั้งศูนย์ในประเทศไทย นำเสนอความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิญญาณ เป็นการฝึกสมาธิแบบราชาโยคะ บนพื้นฐานของความรู้ที่สมบูรณ์เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคคลจากทุกพื้นฐานการศึกษา ศาสนาและความเชื่อ มีการจัดบรรยาย การสัมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการและทุกหลักสูตรเพื่อรับใช้ช่วยเหลือสังคมโดยไม่มีการหารายได้ ผู้คนนับล้านๆ คนได้รับประโยชน์จากความรู้นี้ ในแง่ของการพัฒนาบุคลิกภาพ ค้นพบความสงบในจิตใจ พลังสมาธิ และความเชื่อมั่นในตนเอง
มูลนิธิบราห์มา กุมารี ราชาโยคะในประเทศไทยทั้ง 3 แห่ง ทำงานร่วมกับองค์กรทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ในหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงการเสวนาสหศรัทธา รายการสำหรับเยาวชน และกลุ่มสังคมสงเคราะห์ต่างๆ นอกจากนั้นยังดำเนินการรณรงค์เพื่อสร้างสันติภาพจากฐานของความสงบภายในอย่างแข็งขัน