Skip to navigation | Skip to content

คำถามที่พบบ่อย

เราคือใครและเราทำอะไร

บราห์มา กุมารี คืออะไร?

บราห์มา กุมารี  ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดียในช่วงทศวรรษ 1930 โดยบราห์มาบาบา และในขณะนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ภูเขาอาบู ราชสถาน ประเทศอินเดีย บราห์มา กุมารี เริ่มงานรับใช้นอกประเทศอินเดียตั้งแต่ปี 1971 และขณะนี้ ประกอบด้วยเครือข่ายของศูนย์ทั่วโลกในกว่า 110 ประเทศและเขตพื้นที่ต่างๆ มีนักเรียนประมาณ 1,000,000 คนทั่วโลก ที่นี่ให้การศึกษาทางจิตวิญญาณ และการฝึกปฏิบัติ สำหรับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม ให้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ให้เป็นไปตามธรรมชาติที่สูงส่งดีงาม และเป็นไปเพื่อให้คุณประโยชน์เพื่อโลกที่น่าอยู่ขึ้น

อะไรคือเป้าหมายหรือแรงจูงใจของบราห์มา กุมารี

  • เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจที่ลึกซึ้งของจุดยืน และจุดมุ่งหมาย ในชีวิตของแต่ละคน ในบริบทชีวิตที่กว้างขึ้น
  • เพื่อตอกย้ำตัวตนที่แท้จริงทางจิตวิญญาณ ความงดงามดั้งเดิมแท้ ความภาคภูมิและคุณค่าของการเป็นมนุษย์
  • เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึก ทัศนคติ การมองโลก และพฤติกรรม ในครอบครัวแห่งมนุษยชาติ
  • เพื่อช่วยให้ผู้คนกลับมาค้นพบความสัมพันธ์อันเป็นส่วนตัว ที่รอการค้นพบและพัฒนา กับแหล่งกำเนิดของความดีงามทั้งปวง
  • เพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณของความเป็นพี่น้องกันแห่งมวลมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรือเป็นเพศใด ก็สามารถ ดึงเอาความแข็งแกร่งที่ลึกซึ้งจากภายในออกมาได้ จากความสัมพันธ์กับพ่อแม่ผู้เป็นนิรันดร์, พระเจ้า
  • เพื่อสนับสนุนสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมนุษย์ ด้วยการทำงานอย่างเต็มกำลังในชุมชนต่างๆ และมีโปรแกรม โปรเจ็ค และกิจกรรมใหม่ๆ ที่เป็นไปเพื่อความเข้มแข็งภายในที่ได้ถูกค้นพบอีกครั้งนี้
  • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของความไม่ก้าวร้าวรุนแรง

บราห์มา กุมารี บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร?

โดยผ่านเครือข่ายของศูนย์ในนานาประเทศทั่วโลก บราห์มา กุมารี นำเสนอหลักสูตรของการทำสมาธิแบบราชาโยคะ และ มีเลกเชอร์ เวิร์คช็อป หลักสูตรสั้นๆ และโปรแกรมต่างๆในด้านการพัฒนาตนเอง มีโครงการพัฒนาชุมชนต่างๆมากมายที่รับใช้ชุมชนตามความต้องการต่างๆหลากหลายรูปแบบในพื้นที่

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บราห์มา กุมารีทำงานร่วมกับภาคีในโครงการที่หลากหลาย และให้โอกาสกับผู้คนเพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทางสังคม และการแก้ปัญหาต่างๆของมนุษยชาติ

บราห์มา กุมารี ให้การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นอย่างไร

บราห์มา กุมารี มีบทบาทที่สำคัญในการทำงานในระดับชุมชนท้องถิ่น มีการจัดสัมมนา หลักสูตร และเวิร์คช็อปต่างๆ เกี่ยวกับการทำสมาธิ  การพัฒนาตนเอง และวิธีการใหม่ๆในการทำงานร่วมกันในชุมชน หลักสูตรและการนำเสนอต่างๆนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  แต่ละวัฒนธรรม และตามความสะดวกเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ (ลิงค์ไปยัง หลักสูตรโลกแห่งความเข้าใจกัน ที่เรานำเสนอในพื้นที่ของท่าน)  (ลิงค์ไปยังสถานที่ต่างๆ)

หลักสูตรต่างๆนี้ถูกจัดให้มีขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของชุมชน ในคุก โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา สถานบำบัดผู้ติดยา โรงเรียน และสถานประกอบการธุรกิจท้องถิ่น หลักสูตร เหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานในสาระทางจิตวิญญาณในทางปฏิบัติ และการนำไปใช้งาน ด้วยความมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต เนื้อหาส่วนใหญ่นำมาจากการเรียนการสอนของ บราห์มา กุมารี ผู้คนสามารถเข้าใจตนเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ได้สำรวจและทำการทดลองทักษะของชีวิตทางจิตวิญญาณ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์ที่ง่ายดายขึ้น  และสามารถเติมเต็มชีวิตได้มากขึ้น

นอกเหนือจากหลักสูตรการทำสมาธิแบบราชาโยคะแล้ว หลักสูตรอื่นๆที่เรานำเสนอ เช่น

•    การเอาชนะความโกรธ - ทำความเข้าใจสาเหตุที่อยู่เบื้องหลัง และรูปแบบที่ละเอียดอ่อนต่างๆของความโกรธ ผลกระทบของความโกรธต่อสุขภาวะของเรา และวิธีการที่จะใช้พลังงานในวิธีที่มีประสิทธิภาพกว่านั้น

•    การคิดในเชิงบวก - สำรวจบทบาทของความคิดที่ก่อให้เกิดการรับรู้โลก การให้ความหมาย และการกระทำของเรา และเรียนรู้เกี่ยวกับการกลับคืนสู่ความเป็นเนื้อแท้ อิสรภาพ และการกลับมาเป็นนายของตนเอง

•    การรักและชื่นชมตนเอง - เราจะสร้างอุปนิสัยแห่งบุคลิกภาพภายในที่ สร้างเสริมความเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองได้อย่างไร

•    การใช้ชีวิตที่ปราศจากความเครียด - เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการตระหนักรู้ และการจัดการกับระดับต่างๆของความเครียด ความวิตกกังวล และความดึงรั้งต่างๆ และเรียนรู้วิธีการง่ายๆบางประการ ที่จะลดสิ่งเหล่านั้นลง โดยการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิต

การสนับสนุนเพิ่มเติม

•    การให้พลังกับผู้หญิงและผู้ชาย

•    สิ่งแวดล้อม

•    ภาวะผู้นำ

•    เยาวชน

กิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพ interfaith และสถานที่ของ detention นอกจากนี้ก็มียังมีศูนย์ อบรมที่ให้การสนับสนุนและหล่อเลี้ยงสิ่งแวดล้อม ที่ผู้คนกลุ่มต่างๆ ในสายอาชีพต่างๆ สามารถมาเรียนรู้ ทำความรู้จักกับการทำสมาธิ และความเข้าใจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นรากฐานทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และชีวิตการทำงาน

ความร่วมมือและโครงการริเริ่มต่างๆในระดับโลก

ความร่วมมือและโครงการริเริ่มต่างๆในระดับโลกอะไรบ้างที่ บราห์มา กุมารี เกี่ยวข้อง

บราห์มา กุมารี ทำงานร่วมกับองค์กรความร่วมมือต่างๆ โดยมีพื้นฐานอยู่บนจุดมุ่งหมายและหลักการร่วมกัน ความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ เช่น

•    India One โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ การหลอมรวมของจิตวิญญาณและคุณค่า เข้ากับการค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่

•    Yogic Agriculture โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ในกุจราช ประเทศอินเดีย เพื่อให้ความรู้แก่ชาวนาชาวไร่ ในการสร้างสภาพจิตที่เต็มไปด้วยความสงบและความรักมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ทำงานในไร่นา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งใหญ่มาก งานวิจัยโดยมหาวิทยาลัย SD Agricultural นั้นพบว่า พืชผลให้ผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โครงการนี้ดำเนินการโดยฝ่าย rural wing ของบราห์มา กุมารี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อชาวไร่ชาวนาหรือสิ่งแวดล้อม คุณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับรายงาน คือการพัฒนาสุขภาวะ และการกลับคืนสู่สภาพปกติของสภาวะอารมณ์ที่ดีขึ้น (อ่านเพิ่มเติม)

•    ภาพและเสียงแห่งความหวัง  สื่อ ในฐานะตัวแทนเพื่อคุณประโยชน์โลก ที่มีพันธกิจคือ การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนั้น เกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับ โลกที่เราต้องการอยู่อาศัยนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ปัญหาที่มีในโลกเท่านั้น มันไม่ใช่การพยายามแก้ปัญหาในระดับผิวเผิน หรือกลบเกลื่อน ความเป็นจริงที่รับได้ยากบางประการ แต่มันคือการขยายสู่ศักยภาพที่ดีที่สุด ในธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ และเท่าที่เป็นไปได้ สิ่งนี้ก็จะนำแสงสว่างไปยังขั้นตอนวิธีการต่างๆ ที่เราจะใช้ก้าวไปสู่อนาคตที่เราต้องการ (อ่านเพิ่มเติม)

•    ฟอรั่มจิตวิญญาณแห่งมนุษยชาติ   การปรับใหม่ของเข็มทิศเพื่อนำไปสู่คุณค่าหลักของความเป็นมนุษย์ เครือข่ายระดับโลกอันใหม่ อันประกอบไปด้วยองค์กรต่างๆ ชุมชน และผู้คน ที่มีพันธะสัญญาในการช่วยกันนำการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การปกครองดูแล และการตัดสินใจ อันมีพื้นฐานอยู่บนคุณค่าหลักของความเป็นมนุษย์ ในฟอรั่มนี้จะเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อการเผชิญหน้าอันลึกล้ำ การสำรวจ และมีบทสนทนากันระหว่างผู้นำ เพื่อการค้นพบวิธีการใหม่ๆที่จะก้าวไปข้างหน้า (อ่านเพิ่มเติม)

•    โรงพยาบาลโกลบอลและศูนย์วิจัย ที่ภูเขาอาบู ราชสถาน ประเทศอินเดีย  ในปี 1989 ศัลยแพทย์โรคมะเร็งศีรษะและคอ ผู้มีความสามารถผู้อยู่ที่มุมไบ Dr Ashok Mehta ได้มาเยี่ยมเยียนสำนักงานใหญ่ของบราห์มา กุมารี ที่ภูเขาอาบู ประสบการณ์ด้านบวกที่ได้รับ ได้ทำให้เขาเชื่อว่า บราห์มา กุมารี นั้น เป็นกลุ่มของผู้คนที่มีจิตใจคล้ายคลึงกัน ที่เขาสามารถทำงานด้วยได้ ในการสร้างสิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของเขา ในรูปแบบของโรงพยาบาลต้นแบบ ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โครงการนี้ได้รับการดูแลจาก Khuba and GulabWatumull of Mumbai and Hawaii (USA)  และได้รับชื่อว่า J Watumull Global Hospital & Research Centre เพื่อเป็นที่ระลึกแก่บิดาผู้ล่วงลับ

•    มูลนิธิแจงกีเพื่อการดูแลสุขภาพแห่งโลก องค์กรการกุศลของอังกฤษ ที่ส่งเสริมความเป็นจิตวิญญาณในการดูแลสุขภาพ ทำงานสนับสนุนผู้ให้บริการทางการแพทย์ ผ่านบทสนทนาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับคุณค่าต่างๆ และให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาวะโดยรวม ผ่านทาง หนังสือสร้างแรงบันดาลใจ ซีดี และเล็คเชอร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ แก่โรงพยาบาลโกบบอลและศูนย์วิจัยพัฒนา ในภูเขาอาบู ประเทศอินเดีย ซึ่งบุกเบิกโมเดลการดูแลสุขภาพ โดยรวมเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ เข้ากับความเป็นจิตวิญญาณและการแพทย์ทางเลือกต่างๆ ดาดี้แจงกี คือประธานของมูลนิธิแจงกีนี้

•    มูลนิธิจุดแห่งชีวิต องค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชุมชนของโลก มูลนิธินี้ถูกก่อตั้งขึ้น จากวิสัยทัศน์ของโมเดลทางจิตวิญญาณของการดูแลสุขภาพ  ที่เน้นสุขภาวะของบุคคลในภาพรวม มันมีเป้าหมายเพื่อรวมการดูแลที่มุ่งเน้นที่ตัวบุคคล เข้ากับวิธี การต่างๆที่มีอยู่แล้วในการดูแลสุขภาพอื่นๆ และให้ข้อมูลกับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน ในเชิงองค์รวม โดยมุ่งเน้นด้านจิตวิญญาณกับสุขภาพ การดูแลเอาใจใส่ การเยียวยา การดูแลตนเอง และการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพ มูลนิธิจุดแห่งชีวิตนี้ ทำงานร่วมกันกับ บราห์มา กุมารี ใน 2 ด้านหลักคือ

•    โครงการริเริ่มต่างๆในการให้การศึกษากับชุมชน กับผู้ให้บริการทางสุขภาพ และสาธารณะชน ภายใต้ชื่อของ ความหวังในการดูแลสุขภาพ

•    โครงการช่วยเหลือต่างๆในระดับโลก เพื่อสนับสนุนงานของ J Watumull Global Hospital & Research Centre ที่ ภูเขาอาบู ประเทศอินเดีย และโครงการอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน โดยผ่านการช่วยเหลือด้านทรัพยากรทางกายภาพต่างๆ และงานอาสาสมัครของผู้ให้บริการในสายอาชีพ

โครงการริเริ่มระดับโลกของบราห์มา กุมารี เกิดจากผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่นำการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณของพวกเขามารวมเข้ากับงานที่พวกเขาทำในโลก การนำเรื่องราวทางจิตวิญญาณมาผสมผสานเข้ากับประเด็นปัญหาของโลก ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางศาสนา ถูกนำมาสำรวจพิจารณาผ่านโครงการต่างๆสู่ในประชาชนในวงกว้าง เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ที่ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ต่างๆ หลักสูตรต่างๆ กิจกรรม โปรแกรม และโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมบริบทของวัฒนธรรมที่หลากหลาย โครงการเหล่านี้เช่น :

•    บทสนทนาเสียงเพรียกแห่งกาลเวลา นำกระบวนการร่วมโดย BK Jayanti Kirpalani ประธานของ บราห์มา กุมารี  ประเทศอังกฤษ และ Peter Senge อาจารย์อาวุโสแห่งมหาวิทยาลัยเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา ผู้นำจากวัฒนธรรมต่างๆ ตัวแทนจากศาสนา และเชื้อชาติต่างๆ ได้มาร่วมกันโดยได้รับเกียรติ ความเคารพ และการชื่นชมรู้ค่า ในคุณค่าภายในของแต่ละคน ในความร่วมมือนั้น พวกเขาสำรวจเรื่องราวต่างๆที่สำคัญที่การบ่มเพาะความงอกงามส่วนบุคคลและส่วนรวมมาบรรจบกัน พวกเขาเชื่อว่าการสำรวจร่วมกันเช่นนี้ จะเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ที่จะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคต

•    อนาคตแห่งพลัง บทสนทนาเฉพาะที่ต่อเนื่องหลายครั้ง เพื่อการค้นหาการเคลื่อนไหลถ่ายเทของพลังที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบต่อภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 เจ้าภาพคือดาดี้แจงกี ผู้บริหารใหญ่ของบราห์มา กุมารี  และ Nizar Juma นักธุรกิจและนักอุตสาหกรรม ชาวไนโรบี บทสนทนานี้ได้ทำให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่จะใช้เวลาและใคร่ครวญ ต่อความหมายที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพลังในชีวิตของพวกเขา

•    รีทรีท “เลือก เปลี่ยน และกลายเป็น” รีทรีทนี้จัดขึ้นทุกปีในเมืองต่างๆทั่วโลก มันเป็นไปเพื่อการร่วมกันของเยาวชนที่ขับเคลื่อนด้วยความหวัง และมีจิตใจที่คล้ายกัน ที่จะสำรวจวิธีใหม่ๆที่กล้าหาญในการดำเนินงาน วิธีที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ในการมองสิ่งต่างๆ และวิธีที่เป็นบวกในการเป็นหรือการใช้ชีวิต มันเป็นการทดลองการดำเนินงานแบบใหม่ เพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง เป็นวิถีจากในสู่นอก และเป็นสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงในระดับลึก ระหว่างโลกภายในและโลกภายนอก กระบวนการของรีทรีทนี้ เป็นการผสมผสานอย่างสร้างสรรค์ ของการใคร่ครวญบทสนทนา การมีส่วนร่วม การทำสมาธิ และละครหรือการละเล่นต่างๆ ที่ซึ่งเยาวชนจะสามารถพัฒนาแผนที่ของชีวิตส่วนบุคคลของพวกเขา เพื่อแสดงออกซึ่งศักยภาพที่มี

•    โครงการใบหน้าทั้ง 4 ของสตรี (สตรี 4 ยุค) เป็นการช่วยเหลือผู้หญิงในการสร้างสมดุลย์ของชีวิต ในด้านส่วนตัว ครอบครัว และหน้าที่การงาน และสำรวจความหมายที่ลึกลงไปของคุณลักษณะในความเป็นหญิง กับบทบาทของพวกเขา ในการฟื้นฟูความเป็นมนุษย์ ให้กลับเข้าสู่สภาพดั้งเดิมของความเป็นเนื้อแท้ และสอดคล้องกลมกลืน

•    โครงการ Being with One ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ความไม่มั่นคงในหลายพื้นที่ในโลก และความทุกข์ยากของผู้คนนับล้าน บางทีอาจจะมีวิธีอื่นที่เราสามารถช่วยได้ในฐานะชีวิตทางจิตวิญญาณ เรานั้นล้วนมีต้นกำเนิดเดียวกัน ต้นกำเนิดแห่งแสง และพลังทางจิตวิญญาณเดียวกัน ผู้คนจำนวนมากในเวลานี้ตระหนักว่า เราสามารถยกระดับจิตสำนึกของเราได้อย่างนุ่มนวล เชื่อมโยงกับต้นกำเนิด และรับใช้โลกในฐานะเครื่องมือของผู้เป็นหนึ่งเดียวนั้น เพื่อนำมาซึ่งแสงแห่งการเยียวยา ความรัก และพลังเพื่อโลกนี้อีกครั้ง

มันเป็นการกระทำที่ละเอียดอ่อน ซึ่งเราสามารถรับใช้และให้พลัง และทำให้ผู้อื่นเข้มแข็งขึ้น ในกระบวนการนี้ เรายังสามารถให้พลังแก่ความสามารถในการคืนสภาพของเราเอง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา อะไรก็ตามที่เราเรียกว่า ผู้เดียว นั้น ผู้ซึ่งเราทั้งหลายมีความเกี่ยวเนื่องร่วมกันอยู่ และเชื่อมโยงกับสิ่งนี้ เราขอเชื้อเชิญท่าน ให้มาร่วมกับเราในแต่ละปี ในโครงการแห่งความพยายามในความร่วมมือนี้ ที่เรียกว่า Being with One ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายนซึ่งเป็นวันสันติภาพสากลขององค์การสหประชาชาติ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม คือวันไม่ก้าวร้าวรุนแรงนานาชาติ

•    เพียง 1 นาที เป็นโครงการสร้างสรรค์ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการฉลอง 70 ปีของบราห์มา กุมารี  ในเวลานี้ทั่วทั้งโลก ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการทำสมาธิสั้นๆระหว่างวัน การพักเบรคในชีวิตประจำวัน ที่มักจะวุ่นวายและเต็มไปด้วยสิ่งท้าทายนี้ ช่วยให้เรามีประสบการณ์ของความสงบ และมีสุขภาวะที่ดี ไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดก็ตามรอบตัวเรา ทุกคนนั้นสามารถฝึกฝนการเบรค 1 นาทีนี้ได้ ทุกที่ทุกเวลา เว็บไซต์เพียง 1 นาที มีเครื่องมือง่ายๆ และคำแนะนำสั้นๆ ที่ทดสอบแล้ว ที่จะบอกว่าเราจะเริ่มต้นได้อย่างไร

•    วัฒนธรรมแห่งความสงบและความไม่ก้าวร้าวรุนแรง ในพันธสัญญาที่จะสร้างความสงบ การไกล่เกลี่ย ป้องกัน และแก้ไขความขัดแย้ง การให้ความรู้เกี่ยวกับความสงบและความไม่ก้าวร้าวรุนแรง ความอดกลั้น การยอมรับ การเคารพซึ่งกันและกัน การประชุมร่วมมือข้ามวัฒนธรรม จากต่างกลุ่มความเชื่อทางศาสนาและศรัทธา บราห์มา กุมารี ได้มีส่วนร่วมในช่วงทศวรรษ 2000 ถึง 2010 เพื่อส่งเสริมการประกาศนโยบาย และรวบรวมรายชื่อหลายพันคน ในรูปแบบของการให้คำตกลงร่วมมือในสิ่งนี้

•    การแบ่งปันคุณค่าเพื่อโลกที่ดีกว่า โครงการนี้ใช้เวลา 1 ปี เริ่มในเดือนกันยายน 1994 และต่อเนื่องไปถึงเดือนตุลาคม 1995 เพื่อเป็นเกียรติและเฉลิมฉลอง UN50 ตลอดทั้งปี ศูนย์ของบราห์มา กุมารี ทั้งหมด ได้จัดรายการและมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับคุณค่า 12 ประการ : การให้ความร่วมมือ อิสรภาพ ความสุข ความซื่อสัตย์ ความถ่อมตน ความรัก ความสงบ ความเคารพ ความรับผิดชอบ ความเรียบง่าย ความอดทน และการเป็นหนึ่งเดียวกัน

•    ความร่วมมือในโลกเพื่อโลกที่ดีกว่า โครงการริเริ่มขององค์การสหประชาชาติ ในรูปของ โครงการผู้นำสาส์นแห่งความสงบ ซึ่งได้การมีส่วนร่วมมาจากผู้คน ไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำ หรือรูปภาพ โดยเป็นการตอบสนองต่อคำถามที่ว่า วิสัยทัศน์ของท่านเกี่ยวกับโลกที่ดีกว่านี้นั้น คืออะไร? วิสัยทัศน์ ความหวัง และแรงจูงใจอันเป็นเป้าหมายของผู้คนจากมากกว่า 120 ประเทศ ได้ถูกรวบรวมไว้ วิสัยทัศน์ของโลกได้ถูกสร้างขึ้น และถูกสะท้อนออกมาโดยประชากรของโลกนี้ Visions of a Better World, a Peace Messenger Publication ได้ตีพิมพ์เรื่องราวต่างๆ ที่สร้างสีสันและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้

•    โครงการล้านนาทีแห่งความสงบ เพื่ออุทิศให้กับองค์การสหประชาชาติในปีสันติภาพสากล คำร้องขอนี้ ขอร้องให้ผู้คนประกาศที่จะให้เวลาในการทำสมาธิ การคิดบวก หรือการสวดมนต์เพื่อสันติภาพ โครงการนี้ดำเนินอยู่ใน 88 ประเทศ และสามารถรวบรวมเวลาได้ 1,231,975,713 นาทีแห่งความสงบ รวมแล้วเป็นเวลา 2,344 ปีแห่งสันติภาพ บราห์มา กุมารี ได้รับรางวัลทูตสันติภาพสากลในระดับนานาชาติ 1 รางวัล และในระดับชาติ 7 รางวัล จากเลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ในคุณประโยชน์ที่สร้างขึ้นให้แก่โลกในปีนั้น

งานสอน และ วิถีชีวิต

อะไรคือหลักสูตรหลักของบราห์มา กุมารี  

หัวใจของการสอนของบราห์มา กุมารี  คือหลักสูตรพื้นฐานในการทำสมาธิแบบราชาโยคะ หลักสูตรนี้จะให้ความเข้าใจในทางปฏิบัติ ของความสัมพันธ์ระหว่างดวงวิญญาณและวัตถุธาตุ เช่นเดียวกับความเข้าใจไนความเกี่ยวข้องกันระหว่างดวงวิญญาณ พระเจ้า และโลกแห่งวัตถุนี้ ชั้นเรียนต่อเนื่องหลายครั้งในหลักสูตรนี้ จะช่วยให้การเดินทางภายในของคุณเป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

•    จิตสำนึก และการตระหนักรู้ในตนเอง

•    ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ์กับพระเจ้า

•    กฎแห่งกรรม

•    วงจรของเวลา

•    ต้นไม้แห่งชีวิต

•    วิถีชีวิตทางจิตวิญญาณ

บทเรียนเหล่านี้ถูกนำเสนอใน 2 ส่วน คือ

•    ส่วนที่ 1 เป็นความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการทำสมาธิแบบราชาโยคะ ส่วนนี้เป็นไปเพื่อผู้คนที่สนใจเรียนรู้วิธีการสมาธิ เพื่อฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

•    ส่วนที่ 2 นำเสนอคำสอนของราชาโยคะในฐานะของการศึกษา ผู้สนใจจะได้เรียนรู้คำสอนต่างๆอันนำไปสู่สัจจะที่เป็นสากลในเชิงลึก จุดมุ่งหมายของการสอนนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการจดจ่อจิตใจ และค้นพบความงดงามสูงส่งของดวงวิญญาณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติแก่นแท้ที่ลึกล้ำที่สุดภายใน สิ่งนี้เป็นไปสำหรับผู้คนที่ต้องการที่จะใช้ตรรกะและการพิจารณาตัดสินด้วยตนเอง ผู้ซึ่งต้องการเรียนรู้จากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์ตรงของตนเอง และดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตที่ยกระดับในเชิงจิตวิญญาณ

อะไรคือเสาหลักของวิถีชีวิตของบราห์มา กุมารี

มีเสาหลัก 4 ด้านด้วยกัน คือ :

•    การศึกษาเล่าเรียน - การศึกษาเล่าเรียนทุกวันเกี่ยวกับความรู้ทางจิตวิญญาณ จะให้การหล่อเลี้ยงแก่ดวงวิญญาณ เพื่อขจัดศรัทธาที่มืดบอด และเพื่อให้เห็นโอกาสในการนำความรู้จากการนำคำสอนไปใช้ในเหตุการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต

•    การทำสมาธิ - การทำสมาธิจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงโดยตรงกับแหล่งกำเนิด ซึ่งจะทำให้ดวงวิญญาณสามารถดึงพลังและสร้างสมความสามารถทางจิตวิญญาณ และความสามารถในการปรับตัวคืนสภาพของจิตใจ

•    การฝึกฝนคุณธรรม - การตระหนักรู้ในตนเองในฐานะดวงวิญญาณ จะปลุกเรียกคุณธรรมที่สูงส่งที่เป็นแก่นสารภายในที่จำเป็น ส่งผลให้เกิดความแข็งแกร่งภายในในการเอาชนะความเชื่อเกี่ยวกับตนเองที่เป็นลบ และอิสรภาพที่จะเป็นตัวตนที่เป็นเนื้อแท้

•    การรับใช้ - คนที่เราเป็นนั้น ปรากฏให้เห็นผ่านการทำงานรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการนำคุณธรรมของดวงวิญญาณเข้าไปสู่บทบาทใดก็ตามที่เรานั้นรับบทบาทอยู่

มีหลักการในการดำเนินชีวิตที่พิเศษใดในวิถีชีวิตของบราห์มา กุมารี หรือไม่

การเดินทางเข้าสู่การตระหนักรู้ในตนเองนั้น เกี่ยวข้องกับหลักการในวิถีชีวิตบางประการ ซึ่งเราให้คำแนะนำแต่ไม่บังคับใช้ สภาพแวดล้อมของ

บราห์มา กุมารีนั้น ได้รับการหล่อเลี้ยงโดยหลักการเหล่านี้

การศึกษาเล่าเรียนทางจิตวิญญาณและการฝึกฝนปฏิบัตินั้น เป็นรากฐานของการเดินทางทางจิตวิญญาณของแต่ละคน มันเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลเอง ที่จะแยกแยะและเลือกว่าหลักการในการดำเนินชีวิตเหล่านี้ พวกเขามีความพร้อมเพียงใดในการปฎิบัติตาม และด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับตนเอง หลักในการดำเนินชีวิต 2 ประเด็นหลักที่พบเห็นได้คือ

•    อาหารบริสุทธิ์ (Satwic Diet) : อาหารมังสวิรัติ (vegetarian or vegan) มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาวะที่ดีโดยรวม และช่วยพัฒนาความกระจ่างชัดเจน และความสามารถในการจดจ่อเพ่งรวมในการทำสมาธิ การไม่ใช้สารต่างๆที่ให้โทษ ซึ่งรวมถึงการงดเว้นอัลกอฮอลล์ และยาสูบ

•    การถือพรหมจรรย์ : ถูกแสดงให้เห็นเป็นพื้นฐานของการปลูกฝังวิถีที่ผู้คนจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในความบริสุทธิ์ และปลอดภัย การเลือกเช่นนี้สามารถทำให้ทุกคนเข้มแข็งขึ้น มีอำนาจแห่งตน และมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น มันปลดปล่อยผู้คนทั้งที่เป็นหญิงและชาย จากการพึ่งพิงซึ่งกันและกันที่มากเกินไป และเป็นการส่งเสริมความทัดเทียมกันให้เพิ่มขึ้น บราห์มา กุมารี มองการถือพรหมจรรย์เป็นพื้นฐานของการตระหนักรู้ในตนเอง และการกลับมาสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักกับพระเจ้า และเพื่อสร้างวัฒนธรรมของความสงบและไม่ก้าวร้าวรุนแรง

ทุกคนต้องปฏิบัติตามวิถีชีวิตของบราห์มา กุมารี เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบีเคหรือไม่

ไม่จำเป็น ชุมชนนี้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการของการพัฒนาทางจิตวิญญาณแต่ละคน เลือกได้ว่าต้องการสิ่งใดจากหลักสูตรที่มีให้ ตามความสนใจของตนเอง มันเป็นสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง ที่ผู้คนจากที่มาต่างๆกันสามารถเข้ามา และนำมาซึ่งความพิเศษและหลากหลายต่างๆ ระดับของการผูกมัดตนเอง ขึ้นกับการตัดสินใจของแต่ละคนเป็นส่วนตัว

มีกฎการแต่งกายใดเป็นพิเศษหรือไม่

ไม่มีกฎการแต่งกายพิเศษใด การแต่งกายที่ไม่จำเป็นต้องเป็นทางการ แต่สุภาพเรียบร้อยนั้น ก็เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมโดยทั่วไปเมื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมต่างๆของบีเค สีขาวนั้นเป็นสีที่นิยมใช้กันเป็นส่วนใหญ่ในชุมชนของบีเค เนื่องจากมันสะท้อนถึงความมุ่งหมายภายใน ต่อการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย บริสุทธิ์ สะอาด และจริงแท้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่การฝึกสมาธิแบบราชาโยคะนั้นสร้างให้เกิดขึ้น

บราห์มา กุมารี มีมุมมองเชิงศาสนาอย่างไร

บราห์มา กุมารี เน้นความสำคัญของเนื้อหาส่วนที่เป็นธรรมะของศาสนา การสอนที่เน้นย้ำเพื่อบ่มเพาะหลักการอันเป็นสากล ที่ถูกสอนโดยพระเจ้าต่อมวลมนุษย์ เพื่อการกลับมาคืนชีวิตที่แท้จริงให้กับดวงวิญญาณ จุดประสงค์ของธรรมะนั้น คือการตระหนักว่าความเป็นจิตวิญญาณ คือกุญแจที่นำไปสู่ความยุติธรรม ความสงบ และความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ

ทุกดวงวิญญาณไม่ว่าจะศาสนาใด ถูกหล่อหลอมในทางจิตวิญญาณ เป็นไปตามความสัมพันธ์ของเขาหรือเธอ ที่มีกับสิ่งสูงสุด ตลอดจนความเข้าใจที่มี และการสร้างสมศรัทธาและประสบการณ์ชีวิต หนทางข้างหน้า คือการกลับคืนสู่ความเป็นจิตวิญญาณด้วยหัวใจของศรัทธาในความเชื่อที่ยิ่งใหญ่นั้น พูดในทางปฏิบัติก็คือ สิ่งนี้หมายถึงการดำเนินชีวิตในอุดมคติสูงสุด ที่ศรัทธาและความเชื่อนั้นได้ให้แรงบันดาลใจแก่ดวงวิญญาณ ในเรื่องของความรัก ความเมตตา สัจจะ และความไม่ก้าวร้าวรุนแรง

การทำสมาธิโดยมีความรู้เป็นฐานนั้นทำงานอย่างไร

บราห์มา กุมารี มีคำสอนซึ่งตั้งอยู่ในบริบทว่า เวลานี้คือจุดเปลี่ยน ที่การเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ในการยกระดับจิตสำนึกนั้นกำลังจะเกิดขึ้นบนโลก คำสอนหลักอย่างหนึ่งนั้นก็คือ ต้นไม้ของมวลมนุษย์นั้นมีเมล็ดหนึ่งเดียว - พระเจ้า ดวงวิญญาณสูงสุด ผู้ซึ่งดำรงอยู่ในคุณสมบัติที่สูงส่งงดงามอย่างเป็นนิรันดร์ ในฐานะลูกๆของเมล็ดหนึ่งเดียวนี้ มนุษยชาติคือครอบครัวเดียวกัน ด้วยการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อน จากการพึ่งพิงสิ่งต่างๆภายนอก สู่การตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณภายใน มนุษย์จะตระหนักถึงตนเองที่แท้จริง และตระหนักถึงต้นกำเนิดคือพระเจ้า และนำพาตนเองกลับคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของความสงบ ความเคารพ และความรัก

การทำสมาธิแบบราชาโยคะนั้น จำเป็นที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาความรู้ทางจิตวิญญาณ ความเข้าใจในความรู้นี้เป็นสิ่งจำเป็นในการฝึกฝนและการนำไปใช้ วัตถุประสงค์ของราชาโยคะคือความสามารถในการปกครองตนเอง และการเป็นนายของตนเอง และดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละคนต้องแยกแยะใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ในการเดินทางทางจิตวิญญาณของเขาหรือเธอ กระบวนการของการเรียนรู้นี้นั้นเป็นสิ่งที่เรียบง่าย จากการฟังและทำความเข้าใจในคำสอน พิจารณาไตร่ตรอง และทำให้เกิดความเข้าใจในการนำคำสอนไปปฏิบัติในชีวิตจริง การบ่มเพาะและซึมซับกับคำสอนเหล่านั้น และปลุกเรียกคุณสมบัติภายในขึ้นสู่การตระหนักรู้แห่งตน การมีประสบการณ์กับความหมายของการเห็นทะลุบางอย่างด้วยปัญญา และการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของการกระทำของตนเอง กระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นในระดับบุคคล พร้อมกับพลวัตของกลุ่มที่จะถูกสร้างขึ้นโดยรวม และในที่สุด จะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านของโลก ที่เวลานี้แตกแยกด้วยความโกรธ ความผูกพันยึดมั่น ความหยิ่งทนง ความโลภ และตัณหาราคะต่างๆ ไปสู่โลกที่อ่อนโยน นิ่มนวล ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมที่สูงส่งงดงามละเอียดอ่อนของมนุษย์ เช่นความสุข ความรัก ความสงบ และความบริสุทธิ์

บทบาทของครูที่สอนการทำสมาธินี้คืออะไร

คำว่าครูนั้น ถูกใช้สำหรับผู้ที่จัดกระบวนการในการนำพาผู้ที่เข้ามาเรียนเข้าสู่บทเรียนต่างๆของหลักสูตรการทำสมาธิแบบราชาโยคะ บทบาทของครูนั้น เป็นไปในลักษณะคล้ายกับโค้ชทางจิตวิญญาณ

ทุนดำเนินการ

บราห์มา กุมารี ได้รับเงินทุนในการดำเนินงานอย่างไร

บราห์มา กุมารี ดำเนินงานด้วยทุนทรัพย์และความช่วยเหลือต่างๆจากผู้ที่ให้การช่วยเหลือโดยสมัครใจ ทั้งทางด้านการเงินและอื่นๆ จากผู้คนที่ได้รับประโยชน์โดยส่วนตัวผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆของที่นี่ นักเรียนของบราห์มา กุมารี ได้รับแรงบันดาลใจที่จะรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น และเลือกที่จะบริจาคเพื่อสนับสนุนงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอในวิธีที่พวกเขาสามารถทำได้ และไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกแต่อย่างใด

เงินทุนจากผู้ที่บริจาคหรือตัวแทนองค์กรในระดับชาติหรือนานาชาตินั้นก็มีเข้ามาบ้างเช่นกันสำหรับโครงการริเริ่มเพื่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการด้านสุขภาพ และการศึกษา

เหตุใดทุกหลักสูตรและโปรแกรมของบราห์มา กุมารี จึงฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าร่วม

ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น งานของบราห์มา กุมารี นั้นอยู่บนฐานของหลักการว่า ความรู้ทางจิตวิญญาณนั้น คือสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน มันคือวัตถุประสงค์ของผู้ก่อตั้ง บราห์มาบาบา ที่มุ่งหมายที่จะให้โอกาสแก่ทุกคน ที่จะพัฒนาศักยภาพทางจิตวิญญาณของพวกเขาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด มีพื้นฐานชีวิตหรือสถานนะการณ์ทางการเงินเช่นใด หลักจริยธรรมนี้ถูกนำมาปฏิบัติโดยครูและนักเรียนบีเคทุกคน

การมีส่วนร่วม

ใครก็ตามสามารถมีส่วนร่วมในหลักสูตรและโปรแกรมต่างๆได้หรือไม่

ผู้ใหญ่ทุกคนได้รับการต้อนรับให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆตามที่ต้องการ งานชุมนุมเปิดบ้านอย่างไม่เป็นทางการ หรือการเยี่ยมชม เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร อาจจะเป็นตั้งแต่ก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในหลักสูตรหรือกิจกรรมอื่นๆที่ศูนย์ต่างๆในท้องถิ่นก็ได้ และสำหรับหลักสูตรและโปรแกรมบางอย่างนั้นการลงทะเบียนล่วงหน้าก็เป็นสิ่งที่จำเป็น

เด็กได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือไม่

เยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปอาจเข้าร่วมกับชั้นเรียนกลุ่มและกิจการต่างๆได้ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีจำเป็นต้องมีพ่อแม่หรือผู้ดูแลมาด้วย

ศูนย์ของบราห์มา กุมารี ทุกศูนย์มีนโยบายคุ้มครองเด็ก ที่เป็นไปตามกฎหมายของประเทศหรือในเมืองนั้นๆ

ฉันต้องได้รับคำเตือนล่วงหน้าใดๆก่อนการเรียนรู้การทำสมาธิของราชาโยคะหรือไม่

โดยทั่วไป ใครๆก็สามารถได้รับประโยชน์จากการทำสมาธิแบบราชาโยคะได้ ถ้าไม่แน่ใจ หรือถ้าท่านมีสภาวะของอาการป่วยทางจิตใจ ขอแนะนำให้ปรึกษากับแพทย์ผู้ดูแล ก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิ มันสำคัญเช่นเดียวกันที่ท่านจะไม่หยุดยาหรือการรักษาใดๆที่ทำอยู่ก่อนที่จะปรึกษาแพทย์ของท่าน

ศูนย์ของบราห์มา กุมารี มีการให้คำปรึกษาหรือไม่

องค์กรนี้ไม่ได้นำเสนอการให้คำปรึกษาที่ศูนย์แต่อย่างใด แต่มีหลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับความรู้ทางจิตวิญญาณ ที่บุคคลสามารถมีอิสระที่จะเลือกฝึกฝนสิ่งใดตามที่ต้องการ

ประวัติและผู้นำองค์กร

บราห์มา กุมารี ก่อตั้งขึ้นที่ไหนและเมื่อใด

บราห์มา กุมารี ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี 1930's ในเมือง Hyderabad, Sindh ซึ่งในเวลานี้คือส่วนหนึ่งของปากีสถาน (แต่ในเวลานั้นคือส่วนหนึ่งของอินเดีย) โดยบราห์มาบาบา ผู้ซึ่งมีชื่อเดิมว่า Dada Lekhraj Kripalani ผู้ที่ได้นิมิตที่ต่อเนื่องหลายครั้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก ในปี 1937 เขาได้ก่อตั้งคณะกรรมการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยหญิงสาว 8 คน และก่อตั้งกลุ่มที่ไม่เป็นทางการขึ้น ซึ่งในเวลานี้ได้เติบโตเป็นแบบ บราห์มา กุมารี ในปัจจุบัน

ประวัติของผู้ก่อตั้งบราห์มา กุมารี เป็นอย่างไร

Dada Lekhraj เป็นนักอัญมณีผู้ประสบความสำเร็จและได้รับความเคารพอย่างยิ่ง ในปี 1936 ในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ที่มีอายุประมาณเดียวกันนี้เริ่มต้นวางแผนการเกษียณกัน แต่ท่านกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของชีวิตที่แอคทีฟและน่าอัศจรรย์ที่สุดหลัง จากการมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งและการได้นิมิตหลายต่อหลายครั้ง ท่านก็มีความรู้สึกอย่างแรงกล้า ที่จะเลิกงานทางธุรกิจ และอุทิศเวลา พลังงาน และทรัพย์สมบัติทั้งหมดของท่าน เพื่อเป็นรากฐานให้กับสิ่งที่ในปัจจุบันนี้กลายมาเป็น บราห์มา กุมารี  มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก หลังจากนั้นไม่นาน ท่านก็ได้ชื่อที่เป็นที่รู้จักกันในนามว่า บราห์มาบาบา ท่านได้ใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิต นำผู้คนจากทุกวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ศาสนา และพื้นฐานชีวิตต่างๆ เข้ามาร่วมกัน เพื่อกลับไปค้นพบและพัฒนามิติทางจิตวิญญาณของชีวิตส่วนตัวของพวกเขา และหลอมรวมสิ่งนี้เข้ากับโลกของพวกเขา ท่านยืนยันว่า บทบาทของท่านเป็นเพียงเครื่องมือในการนี้ และไม่ใช่กูรูแต่ประการใด ท่านสามารถตระหนักถึงและจดจำพระเจ้า ผู้ซึ่งเป็นชีวิตแห่งแสง ผู้ให้คุณประโยชน์ และเป็นแรงบันดาลใจเริ่มต้นของบราห์มา กุมารี และงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในเดือนเมษายน ปี 1950 ท่านและสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหมด ได้ย้ายจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถานไปอยู่บนภูเขาอาบู ในประเทศอินเดีย ที่ซึ่งท่านได้อาศัยอยู่จนสิ้นชีวิตในปี 1969

องค์กรและการดำเนินงาน

ใครคือผู้บริหารใหญ่ของบราห์มา กุมารี

เมื่อผู้ก่อตั้งคือบราห์มาบาบา ได้เสียชีวิตลงในเดือนมกราคมปี 1969 ผู้นำของชุมชนได้สานต่อ ร่วมกับสมาชิกของกลุ่มที่ริเริ่มมาตั้งแต่แรก ซึ่งเป็นสตรีที่เป็นกลุ่มของหญิงสาวเหล่านั้น ในวันนี้ ผู้นำที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่ อยู่ในวัย 80 กว่าและ 90 กว่า ท่านเหล่านี้ปรากฏตัวอยู่อย่างมีพลังอย่างยิ่ง และได้ใช้เวลาทั้งชีวิตจนเชี่ยวชาญ ในการบ่มเพาะ สร้างสม ในการนำความรู้ทางจิตวิญญาณไปใช้ Dadi Janki ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Administrative Head ของบราห์มา กุมารี ทั่วโลก Dadi Hirdaya Mohini ดำรงตำแหน่ง Additional Administrative Head และ Dadi Ratan Mohini ดำรงตำแหน่ง Joint Administrative Head

ท่านสุภาพสตรีเหล่านี้ ถูกเรียกด้วยความรักว่า ดาดี้ (พี่สาว) ทำหน้าที่ในงานรับใช้เพื่อเป็นเครื่องมือผู้อุทิศตนต่อพระเจ้า ได้รับการยกย่องว่าเป็นโยคีอาวุโส พวกท่านมีความรักอย่างยิ่งยวด และเคารพซึ่งกันและกัน และมีพันธะสัญญาที่มั่นคงในการทำงานรับใช้โลก

บราห์มา กุมารี หมายความว่าอย่างไร

บราห์มา กุมารี  หมายถึงลูกสาวของบราห์มา สิ่งที่มีผลอย่างยิ่งต่อวิสัยทัศน์ของการสร้างโลกใหม่ คือการทำให้เห็นถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ในบทบาทของสตรี ในฐานะครูทางจิตวิญญาณ บราห์มาบาบาได้มองเห็นล่วงหน้าอย่างถูกต้อง ว่าคุณค่าที่เป็นแก่นสาระบนพื้นฐานของคุณภาพในความเป็นหญิงโดยธรรมชาติ เช่นความอดทน อดกลั้น ความเสียสละ ความอ่อนโยน และความรัก จะกลายมาเป็นรากฐานที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในความก้าวหน้าของความเติบโตส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ของมนุษย์ และการพัฒนาชุมชนที่ใส่ใจและห่วงใยกัน และเพื่อรักษาไว้ซึ่งการให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของภาวะผู้นำหลักที่สำคัญยิ่งนี้ ท่านจึงตั้งชื่อองค์กรนี้ว่า บราห์มา กุมารี  มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบราห์มา กุมารี  คลิกที่นี่

Print this page