Skip to navigation | Skip to content

องค์การสหประชาชาติ

บราห์มากุมารี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ภูเขาอาบู ประเทศอินเดีย ประกอบด้วยเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มากกว่า 110 ประเทศ และเป็นองค์กรเอกชนระดับนานาชาติ (NGO) ซึ่งองค์การสหประชาชาติให้การรับรองโดยสภาคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (ECOSOC)

นอกจากนั้น บราห์มา กุมารียังมี:

  • สถานภาพทางกฎหมายในทำงานร่วมกับแผนกข่าวสารสาธารณะ (DIP)
  • สถานภาพทางกฎหมายในการให้คำปรึกษากับองค์กรยูนิเซฟ(UNICEF)
  • สถานภาพทางกฎหมายในการร่วมสังเกตการณ์กับสมัชชาด้านสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ (UNEP)

และมีสถานภาพต่อไปนี้ด้วย

  • องค์กรสังเกตการณ์ ให้กับสหประชาชาติตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC)
  • กรรมการนำด้านการศึกษาสำหรับประชาชนในชนบท  (ERP) และองค์กรด้านอาหารและการเกษตร (FAO)

เพื่อที่จะส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายและหลักการขององค์การสหประชาชาติ ตามวิถีทางจิตวิญญาณของบราห์มา กุมารี การตระหนักรู้ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติ ได้ถูกนำไปใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ วิกฤตด้านอาหาร ความเท่าเทียมทางเพศ การสาธารณสุขโลก การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินตามหลักมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชน รวมถึงวันและทศวรรษสากลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของเราที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติ

Print this page